Juridisch

Wij maken voor de checkgesprekken gebruik van een volledig veilige SSL-verbinding. Onze database bevindt zich in de EU op AWS, een extreem betrouwbaar en veilige hosting bedrijf en dataverwerkers. De data zal nooit worden gedeeld met derde partijen. Mochten overheidsinstanties, dan wel door de overheid aangewezen gezondheidsorganisaties dat wensen, kunnen wij samen met hen de data analyseren om besmettingshaarden in kaart te brengen. Dit zal volledig geanonimiseerd gebeuren, met inachtneming van de AVG-privacy wetgeving.

Welke (persoons)gegevens worden opgeslagen?

Wij verplichten niemand om persoonlijke gegevens met ons te delen. Wel vragen wij vrijblijvend om een e-mailadres zodat wij mensen op de hoogte kunnen stellen zodra zij tegelijkertijd met een besmet persoon op dezelfde locatie zijn geweest.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Gegevens worden met niemand gedeeld, tenzij op de locatie waar jij bent geweest een risico op verspreiding van COVID-19 wordt vastgesteld. In dat geval zullen wij de andere aanwezigen, zonder te benoemen wie er besmet bleek te zijn, per mail op de hoogte stellen hiervan.

Op grond waarvan verwerken jullie mijn antwoorden?

De gegevens die je in de chat invoert, zijn noodzakelijk én bedoeld om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en in te perken. Wanneer je niet wenst mee te werken, kan de horeca gelegenheid altijd mondeling de checkvragen stellen.

Waar en hoe worden mijn gegevens opgeslagen?

Onze database wordt gehost binnen de EU, door AWS. Zij beschermen de database met behulp van moderne firewalls en andere beschermende digitale middelen tegen hacks en inbraken op de server. Wij treffen hiermee dan ook alle noodzakelijke en passende technische voorzieningen om je gegevens veilig te verwerken.

Tenslotte brengen wij periodiek de eventuele privacy risico’s in kaart en treffen maatregelen om eventuele risico’s op te heffen middels het uitvoeren van een Data protection impact assessment (DPIA).

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Het doel van de gegevens die wij verzamelen is puur om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Nadat je een checkgesprek hebt gevoerd, kun je ons ten alle tijden schriftelijk verzoeken om jouw data te verwijderen. Dit zal na ontvangst en bevestiging binnen vier weken geschieden.

Welke rechten heb ik verder?

Je hebt het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, je het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen, maar ook om je toestemming tot het verwerken van je gegevens te stoppen. Ook heb je het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door jou kenbaar te maken derde.

Hoe lang blijft de service gratis?

Ons streven is om de service zo lang gratis mogelijk gratis te houden. Mocht de gebruiksintensiteit van de service boven verwachting veel groter worden, dan behouden wij ons het recht voor om de dienst - zonder winstoogmerk - betaald te maken. Mocht dit het geval zijn, word je hierover per e-mail op de hoogte gebracht en krijg je de direct de optie om je af te melden. Laat je dan niets van je horen wordt jouw service automatisch beëindigd. Kortom. Je wordt nooit met onvoorziene kosten geconfronteerd.

Beëindiging service

Zowel jij als wij hebben het recht de service te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van redenen. Indien wij de service beëindigen zullen we dat kenbaar maken per e-mail.